Podmienky ochrany osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa – Zásady ochrany osobných údajov


podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s
§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

 

Táto informačná povinnosť popisuje zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.najradiator.sk (ďalej len „webové stránky“), a zákazníkov, ktorí nás kontaktujú prostredníctvom mailu, osobne alebo telefonicky (ďalej len „zákazník“).
Spoločnosť ES3T Metal, s.r.o. pri spracovaní osobných údajov vystupuje ako prevádzkovateľ a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

 

1.Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť ES3T Metal, s. r. o., so sídlom Priemyselná 8817, 010 01 Žilina, IČO: 31646948, IČ DPH: SK2020451103, tel. číslo: 041 41 764 2130, e-mailová adresa: najradiator@najradiator.sk, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3213/L (ďalej len „spoločnosť ES3T Metal), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

 

2.Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a)nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí:

Spoločnosť ES3T Metal spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru údaje poskytnuté zákazníkmi. Sú spracovávané len tie osobné údaje, ktoré zákazníci poskytnú pri zadaní/odoslaní objednávky tovaru alebo služieb mailom/telefonicky. Tieto údaje zahŕňajú nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o zakúpenom tovare a platobné údaje (ii), na účely vybavovania reklamácií uvedených v bode (f) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácií, (iii) na účely riešenia poistných udalostí. 
Údaje získané prostredníctvom cookies. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava spoločnosť ES3T Metal údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ES3T Metal je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti ES3T Metal. 

Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie spoločnosti ES3T Metal spracováva spoločnosť ES3T Metal pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných službách a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Tento súhlas je úplne dobrovoľný. Na základe získaných dát získava ES3T Metal, s.r.o. analýzy užívateľských preferencií webových stránok. Po vyhodnotení týchto údajov je možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

·         kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

·         dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia

·         orgány finančnej správy, daňoví poradcovia ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti ES3T Metal.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar. 

 

b)predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Spoločnosť ES3T Metal spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu údaje poskytnuté zákazníkmi. Sú spracovávané len tie osobné údaje, ktoré zákazníci poskytnú pri zadaní/odoslaní objednávky tovaru alebo služieb mailom/osobne/telefonicky. Tieto údaje zahŕňajú nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, detail objednávky, údaje o zakúpenom tovare a platobné údaje.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ES3T Metal  je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

·         kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

·         dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia

·         orgány finančnej správy, daňoví poradcovia ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti ES3T Metal.

Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 

c)nezáväzná objednávka tovaru

Spoločnosť ES3T Metal spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru údaje poskytnuté zákazníkmi. Sú spracovávané len tie osobné údaje, ktoré zákazníci poskytnú pri zadaní/odoslaní objednávky tovaru alebo služieb mailom/telefonicky. Tieto údaje zahŕňajú nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ES3T Metal je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú ponuku tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

·         kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

 

d)registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť ES3T Metal spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu údaje poskytnuté zákazníkmi. Sú spracovávané len tie osobné údaje, ktoré zákazníci poskytnú pri zadaní/odoslaní objednávky tovaru alebo služieb mailom/telefonicky. Tieto údaje zahŕňajú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ES3T Metal je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

·         kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

 

e)poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť ES3T Metal spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory údaje poskytnuté zákazníkmi. Sú spracovávané len tie osobné údaje, ktoré zákazníci poskytnú mailom/telefonicky. Tieto údaje zahŕňajú nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na poskytnutie podpory.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

 

f)riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť ES3T Metal spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov údaje poskytnuté zákazníkmi. Sú spracovávané len tie osobné údaje, ktoré zákazníci poskytnú mailom/osobne/telefonicky. Tieto údaje zahŕňajú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho, akým spôsobom sťažnosť podal, aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ES3T Metal je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia, kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

 

g)uplatňovanie nárokov spoločnosti ES3T Metal

Spoločnosť ES3T Metal spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti ES3T Metal nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou ES3T Metal, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti ES3T Metal, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje uvedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadných uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti ES3T Metal.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ES3T Metal je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosťou ES3T Metal. Oprávneným záujmom spoločnosti ES3T Metal je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti ES3T Metal.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

·         súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty, počas ktorej môžu byť voči spoločnosti ES3T Metal uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

 

h)plnenie zákonných povinností spoločnosti ES3T Metal

Spoločnosť ES3T Metal spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až g) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti ES3T Metal.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ES3T Metal je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou ES3T Metal.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

·         daňoví poradcovia, účtovníci, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 

3.Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi. 

V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č. +421 2 3231 3214, mail: statnydozor@pdp.gov.sk.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobných údajov, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti ES3T Metal:

a)      písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti ,

b)      elektronickým zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo

c)       telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecné záväzné právne predpisy.

 4.Záverečné ustanovenia:

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate. 

 

Cookies

Čo je Cookie ?

Cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame Cookie ?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Kontrola Cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Aké cookies využívame aj bez súhlasu ?

Uloženie jazyka  –  ukladanie informácie o predvolenom jazyku, v ktorom užívateľ používa služby  [ES3T Metal, s.r.o..]

Google Analytics – získavanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky [Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland]. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu. Na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

 

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie