Obchodné podmienky

Predávajúci:

ES3T Metal, s. r. o., Priemyselná 8817, 010 01  Žilina

IČO: 31646948, IČ DPH: SK2020451103

zapísaný v ORSR, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3213/L

Bankové spojenie:     5581485001/5600

IBAN:                               SK40 5600 0000 0055 8148 5001

SWIFT:                            KOMASK2X                

Telefón:                          041 764 2130, 0903 562 252

Kontaktná osoba:      Monika Tekulová

Email:                             najradiator@najradiator.sk

 (ďalej len predávajúci)

 

Kupujúci:

nakupovanie tovaru v internetovom obchode predávajúceho môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby

(ďalej len kupujúci)

 

Orgán dozoru:

 Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

 Predmestská 71,  P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1
 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 Tel. č.: 041/ 7632 130, e-mail: za@soi.sk

 

I. Objednávka

1.1 Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodného vzťahu uzatvoreného medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.2 Odlišné dohody dohodnuté pri objednávaní tovaru majú prednosť pred znením týchto obchodných podmienok, ale musia byť dohodnuté písomnou formou a potvrdené predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Kupujúci objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na stránke www.najradiator.sk písomnou formou (objednávka cez e-shop). Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

1.4 Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 42 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim, overí objednávku a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu.

 

II. Cena, dodacie lehoty a platobné podmienky

2.1 Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov, materiálu a pod.. Platná cena produktu bude kupujúcemu vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2.2 Spôsob dopravy si volí kupujúci pri objednaní tovaru vo formulári objednávky. Kupujúci má na výber z nasledovných spôsobov dopravy:

a) osobný odber u predávajúceho

b) doprava prostredníctvom kuriérskej spoločnosti

a) Osobný odber u predávajúceho

 •  objednaný tovar, ktorý je skladom si môže kupujúci vyzdvihnúť po potvrdení objednávky predávajúcim v sídle spoločnosti predávajúceho
 • objednaný tovar, ktorý nie je skladom a tovar na objednávku si môže kupujúci vyzdvihnúť na základe dohody s predávajúcim

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke. V prípade nevyzdvihnutia tovaru vyrobeného na objednávku kupujúcim do 10 dní od oznámenia (emailom, telefonicky) vzniká právo účtovať kúpnu cenu a skladné vo výške 3€ bez DPH za deň skladovania. Predávajúci je oprávnený tovar zadržiavať, dokiaľ mu kupujúci neuhradí okrem kúpnej ceny i skladné.

b) Doprava prostredníctvom kuriérskej spoločnosti:

 • Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a podpísať Protokol o doručení a odovzdaní tovaru v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke. Splnenie dodávky sa považuje okamihom dodania tovaru na miesto uvedené v objednávke a jeho fyzickým prevzatím kupujúcim alebo v prípade jeho neprítomnosti ním splnomocnenou osobou. Splnomocnená osoba je povinná preukázať predávajúcemu doklady potvrdzujúce splnomocnenie kupujúcim. Súčasťou dodávky nie je inštalácia a vynáška tovaru. V prípade odmietnutia prevzatia tovaru kuriérska spoločnosť vyznačí odmietnutie v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.V prípade nutnosti opakovaného zaslania objednaného tovaru z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom ako miesto dodania v objednávke, všetky vzniknuté náklady hradí kupujúci.
 • V prípade, že si dopravu zabezpečuje kupujúci sám - kuriérom na vlastné náklady, vyúčtuje predávajúci kupujúcemu poplatok za balné.

Tovar skladom:

 • ak nebola dodacia lehota dohodnutá inak, zaväzuje sa predávajúci zaslať objednaný tovar kupujúcemu do 3 dní od záväzného potvrdenia objednávky kupujúcim
 • v prípade platby na predfaktúru sa táto lehota počíta odo dňa prijatia celkovej platby na účte predávajúceho

Tovar, ktorý nie je skladom:

 • ak nebola dodacia lehota dohodnutá inak, objednaný tovar, ktorý nie je skladom bude kupujúcemu doručený do 28 pracovných dní odo dňa obdržania záväznej objednávky od kupujúceho
 • v prípade platby na predfaktúru sa táto lehota počíta odo dňa prijatia celkovej platby na účte predávajúceho

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Kupujúci je v takomto prípade povinný zachovať originálny obal, v ktorom bol tovar doručený.

2.3 Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar predávajúceho.

2.4 Údaje o tovare uvedené na internetovej stránke predávajúceho, v katalógoch a pod. sú orientačnými údajmi.

2.5 Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

2.6 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

III. Odstúpenie od zmluvy

3.1  Právo na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (listom zaslaným poštou alebo e-mailom).

Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

3.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka.

Predávajúci vráti kupujúcemu platby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy kupujúci doručí predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Kupujúci zašle predávajúcemu tovar späť alebo prinesie osobne na adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Tovar sa nevracia na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku sa neprijíma a vracia späť. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.

Kupujúci je povinný zaslať spolu s tovarom všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho (tovar na vyrobený objednávku) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

3.3 V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 20% z fakturovanej sumy.

3.4 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3.5 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

              a) je tovar nedostupný, sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

              b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru alebo materiálu

V takomto prípade je predávajúci povinný informovať o tejto skutočnosti kupujúceho a vrátiť kupujúcemu prípadnú zaplatenú zálohu do 14 dní od oznámenia o zrušení objednávky (odstúpení od zmluvy).

 

IV. Záruka a servis

4.1 Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe tovaru.

4.2 Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba stanovená na 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú vždy u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamovať je možné len tovar u predávajúceho zakúpený a zaplatený.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení s dokladmi a informáciami potrebnými na posúdenie reklamácie:

1. záručný list

2. dátum dodania alebo prevzatia tovaru u predávajúceho

3. kópiu faktúry o kúpe tovaru u predávajúceho

4. pri opakovanej reklamácii – Reklamačný protokol s potvrdením o vykonaní opravy a dobe jej trvania

5. reklamované množstvo

6. na požiadanie predávajúceho predloží kupujúci aj fotodokumentáciu

V prípade, že bol k reklamovanému tovaru vydaný záručný list, ale kupujúci ho stratil, postačujú na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) ostatné uvedené doklady. Na takýto tovar sa poskytne 24-mesačná záruka.

4.3 Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4.4 V prípade uplatňovania reklamácie sa kupujúcemu odporúča telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Kupujúci nie je oprávnený reklamovanú vadu odstraňovať sám. V prípade, že tak učiní, stráca nárok na úhradu všetkých nákladov s týmto spojených.

4.5 Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru v sídle predávajúceho.

Doba uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady na tovare, t. j. odo dňa dodania reklamovaného tovaru predávajúcemu až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Predávajúci si vyhradzuje právo voľby spôsobu vybavovania reklamácie. Predávajúci oznámi kupujúcemu vybavenie reklamácie telefonicky, emailom alebo poštou. Informovanie emailom o vybavení reklamácie má rovnakú platnosť ako informovanie listom prostredníctvom pošty.

Predávajúci vydá kupujúcemu Reklamačný protokol s uvedením, kedy právo uplatnil, s informáciou o vykonaní opravy a dobe jej trvania. Toto potvrdenie je kupujúci povinný predložiť pri opakovanej reklamácii. Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o uzavretí reklamácie. V prípade ak tak neurobí, má predávajúci právo účtovať poplatok za skladovanie jeho tovaru vo výške 3€ bez DPH za deň skladovania.

4.6 Podmienky pre získanie záruky vykurovacích telies:

 • pracovný tlak nesmie prekročiť hodnoty max. prípustného pretlaku uvedené v záručných listoch,
 • max. prevádzková teplota nesmie prekročiť 95 °C.

 Oprávnenie na záruku nevzniká ak:

 • boli vykurovacie telesá inštalované v budovách, zariadeniach alebo priestoroch, kde je zvýšená vlhkosť, hlavne verejné WC, umývacie linky, kryté bazény  a pod.
 • boli vykurovacie telesá voľne skladované na vonkajšom priestranstve pred ich inštalovaním,
 • sú vykurovacie telesá netesné z dôvodu vnútornej korózie, napr. z dôvodu nevhodného chemického zloženia vykurovacieho média,
 • sú vykurovacie telesá deformované, čo bolo spôsobené prekročením maximálneho prípustného pretlaku pri inštalácii alebo v dôsledku zamrznutia inštalácie,
 • sú vykurovacie telesá znečistené zvnútra stálymi nečistotami,
 • boli pri čistení vykurovacích telies použité agresívne alebo žieravé čistiace prostriedky (rozpúšťadlá, látky obsahujúce chlór),
 • bola z vykurovacieho telesa vypustená voda a bolo ponechané v takomto stave,
 • k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru pri preprave, nesprávnom skladovaní, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

Všetky tepelné výpočty pre určenie veľkosti vykur. telies a ich montáž kupujúci odporúča nechať vykonať odbornou firmou, čo zaručuje hospodárnu a bezpečnú prevádzku. Telesá sa doporučuje používať v prostredí s relatívnou vlhkosťou do 80%.  Pri používaní v prostredí, kde môže teplota klesnúť pod 0°C je potrebné, aby náplň telesa bola z nemrznúcej kvapaliny.  Na sušenie uterákov sa používajú madlá a vešiaky. Predávajúci nezaručuje odolnosť povrchovej úpravy a pevnosť držiakov pri používaní vykur. telesa na sušenie textílií. Počas sušenia uterákov na telese klesá výkon zariadenia. Teleso je určené na vykurovanie a nemožno ho používať na iný účel, ako je určené a je zakázané sa naň vešať, vešať naň ďalšie predmety, alebo ho inak mechanicky zaťažovať. Takýmto zaťažením môže dôjsť k jeho deformácii, padnutiu tovaru alebo porušeniu jeho celistvosti, čím stratí na funkčnosti a na takéto závady sa nevzťahuje záruka. Osoba, ktorá vykonáva montáž je povinná preveriť vhodnosť použitia pribalených hmoždiniek pre konkrétny typ steny kupujúceho. 

Oprávnenie na záruku el. vykurovacích tyčí zaniká, v prípade, že vyhrievacia časť el. vykurovacej tyče nebola po celú dobu prevádzky v celej svojej dĺžke ponorená vo vykurovacom médiu.

4.7 Predávaný tovar musí byť využívaný len k účelu, k akému je určený.

 

V. Alternatívny spôsob riešenia sporov

5.1 Ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil jeho práva alebo kupujúci nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, svoju žiadosť o nápravu môže kupujúci zaslať na emailovú adresu: najradiator@najradiator.sk.

5.2 Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne, ak kupujúci nie je spokojný s riešením, má kupujúci právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov - na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

5.3 Kupujúci môže podať návrh spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

5.4 Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 

Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5.5 Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

5.6 Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh kupujúceho odmietnuť, napr.:

 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať kupujúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

VI. Záverečné ustanovenia

6.1 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

6.2 V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné alebo sa stane neplatným, nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

6.3 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

6.4 Práva a povinnosti kupujúceho nie sú bez písomného súhlasu predávajúceho prevoditeľné na tretie osoby.

6.5 Údaje zverejnené na stránke predávajúceho sú výlučným vlastníctvom predávajúceho a je zakázané ich kopírovať alebo využívať iným spôsobom ako je dovolené.

6.6 Právne vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Zákona o elektronickom obchode, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav platných pre Slovenskú republiku. Akékoľvek právne spory sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka a budú riešené na príslušnom súde, ktorým je súd podľa sídla spoločnosti predávajúceho.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti: 08. 06. 2022