Spracovanie osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť MC-METAL, s. r. o., so sídlom Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO: 31646948, IČ DPH: SK2020451103, tel. číslo: 041 41 764 2130, e-mailová adresa: mcmetal@mcmetal.sk, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3213/L (ďalej len „spoločnosť MC-METAL), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a) nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí:

Spoločnosť MC-METAL spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti MC-METAL) (ii), na účely vybavovania reklamácií uvedených v bode (f) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácií, (iii) na účely riešenia poistných udalostí.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e- shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných  údajov  a o voľnom  pohybe  takýchto  údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
 
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MC-METAL je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti MC-METAL.
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
· kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
· dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
· orgány finančnej správy, daňoví poradcovia  ako  prevádzkovatelia alebo  sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti MC-METAL.
 
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b) predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Spoločnosť MC-METAL spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, detail objednávky, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti MC-METAL).
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MC-METAL  je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu.
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
· kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
· dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
· orgány finančnej správy, daňoví poradcovia  ako  prevádzkovatelia alebo  sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti MC-METAL.
 
Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný  tovar.

c) nezáväzná objednávka tovaru
 
Spoločnosť MC-METAL spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho  zákazníka:  meno,  priezvisko,  adresa,  telefónne  číslo,  e-mailová  adresa  a údaje o nezáväznej objednávke.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MC-METAL je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú ponuku tovaru.
 
Príjemcami osobných údajov sú  nasledovní sprostredkovatelia:
· kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ.
 
Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.
 

d) registrácia a prevádzka e-shopu
 
Spoločnosť MC-METAL spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných  údajov  spoločnosťou  MC-METAL  je  nevyhnutné  na  zabezpečenie  registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.
 
Príjemcami osobných údajov sú  nasledovní sprostredkovatelia:
· kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ.

Osobné  údaje  sú  spracúvané  počas trvania  registrácie v  e-shope.
 

e) poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom
 
Spoločnosť MC-METAL spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na poskytnutie podpory.
 
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.
 

f) riešenie sťažností zákazníkov
 
Spoločnosť MC-METAL spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho, akým spôsobom sťažnosť podal, aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MC-METAL je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.
 
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia, kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.
 

g) uplatňovanie nárokov spoločnosti MC-METAL
 
Spoločnosť MC-METAL spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti MC-METAL nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou MC-METAL, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti MC- METAL, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje uvedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadných uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti MC-METAL.
 
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MC-METAL je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosťou MC-METAL. Oprávneným záujmom spoločnosti MC-METAL je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti MC-METAL.
 
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
· súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.
 
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty, počas ktorej môžu byť voči spoločnosti MC-METAL uplatňované nároky alebo počas ktorej si  spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.
 

h) plnenie zákonných povinností spoločnosti MC-METAL
 
Spoločnosť MC-METAL spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až g) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti MC-METAL.

Právnym  základom  spracúvania  je  článok  6  ods.  1  písm.  c)  Nariadenia  GDPR  (napr.  zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MC-METAL je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou MC-METAL. 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
· daňoví poradcovia, účtovníci, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3. Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobných údajov, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie  spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba  môže  uplatniť  kontaktovaním  spoločnosti  MC- METAL:

  • písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti ,
  • elektronickým zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
  • telefonicky na vyššie uvedenom čísle.


Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecné záväzné právne predpisy.