Reklamácie

IV. Záruka a servis

 1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe tovaru.
 2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba stanovená na 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.
  Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú vždy u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamovať je možné len tovar u predávajúceho zakúpený a zaplatený.
  Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení s dokladmi a informáciami potrebnými na posúdenie reklamácie:
  1. záručný list
  2. dátum dodania alebo prevzatia tovaru u predávajúceho
  3. kópiu faktúry o kúpe tovaru u predávajúceho
  4. pri opakovanej reklamácii - Reklamačný protokol s potvrdením o vykonaní opravy a dobe jej trvania
  5. reklamované množstvo
  6. na požiadanie predávajúceho predloží kupujúci aj fotodokumentáciu
   V prípade, že bol k reklamovanému tovaru vydaný záručný list, ale kupujúci ho stratil, postačujú na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) ostatné uvedené doklady. Na takýto tovar sa poskytne 24-mesačná záruka.
 3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 4. V prípade uplatňovania reklamácie sa kupujúcemu odporúča telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Kupujúci nie je oprávnený reklamovanú vadu odstraňovať sám. V prípade, že tak učiní, stráca nárok na úhradu všetkých nákladov s týmto spojených.
 5. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru v sídle predávajúceho.
  Doba uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady na tovare, t. j. odo dňa dodania reklamovaného tovaru predávajúcemu až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

  Predávajúci si vyhradzuje právo voľby spôsobu vybavovania reklamácie. Predávajúci oznámi kupujúcemu vybavenie reklamácie telefonicky, emailom alebo poštou. Informovanie emailom o vybavení reklamácie má rovnakú platnosť ako informovanie listom prostredníctvom pošty.

  Predávajúci vydá kupujúcemu Reklamačný protokol s uvedením, kedy právo uplatnil, s informáciou o vykonaní opravy a dobe jej trvania. Toto potvrdenie je kupujúci povinný predložiť pri opakovanej reklamácii. Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o uzavretí reklamácie. V prípade ak tak neurobí, má predávajúci právo účtovať poplatok za skladovanie jeho tovaru vo výške 3€ bez DPH za deň skladovania.
   
 6. Podmienky pre získanie záruky vykurovacích telies:
  • pracovný tlak nesmie prekročiť hodnoty max. prípustného pretlaku uvedené v záručných listoch,
  • max. prevádzková teplota nesmie prekročiť 100 °C.

  Oprávnenie na záruku nevzniká ak:

  • boli vykurovacie telesá inštalované v budovách, zariadeniach alebo priestoroch, kde je zvýšená vlhkosť, hlavne verejné WC, umývacie linky, kryté bazény a pod.
  • boli vykurovacie telesá voľne skladované na vonkajšom priestranstve pred ich inštalovaním,
  • sú vykurovacie telesá netesné z dôvodu vnútornej korózie, napr. z dôvodu nevhodného chemického zloženia vykurovacieho média,
  • sú vykurovacie telesá deformované, čo bolo spôsobené prekročením maximálneho prípustného pretlaku pri inštalácii alebo v dôsledku zamrznutia inštalácie,
  • sú vykurovacie telesá znečistené zvnútra stálymi nečistotami,
  • boli pri čistení vykurovacích telies použité agresívne alebo žieravé čistiace prostriedky (rozpúšťadlá, látky obsahujúce chlór),
  • bola z vykurovacieho telesa vypustená voda a bolo ponechané v takomto stave,
  • k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru pri preprave, nesprávnom skladovaní, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

  Všetky tepelné výpočty pre určenie veľkosti vykur. telies a ich montáž kupujúci odporúča nechať vykonať odbornou firmou, čo zaručuje hospodárnu a bezpečnú prevádzku. Telesá sa doporučuje používať v prostredí s relatívnou vlhkosťou do 80%. Pri používaní v prostredí, kde môže teplota klesnúť pod 0 stupňov Celzia je potrebné, aby náplň telesa bola z nemrznúcej kvapaliny. Na sušenie uterákov sa používajú madlá a vešiaky. Predávajúci nezaručuje odolnosť povrchovej úpravy a pevnosť držiakov pri používaní vykur. telesa na sušenie textílií. Počas sušenia uterákov na telese klesá výkon zariadenia. Teleso je určené na vykurovanie a nemožno ho používať na iný účel, ako je určené a je zakázané sa naň vešať, vešať naň ďalšie predmety, alebo ho inak mechanicky zaťažovať. Takýmto zaťažením môže dôjsť k jeho deformácii, padnutiu tovaru alebo porušeniu jeho celistvosti, čím stratí na funkčnosti a na takéto závady sa nevzťahuje záruka. Hmoždinky montážnej súpravy sú určené pre steny z tehly. Osoba, ktorá vykonáva montáž je povinná preveriť vhodnosť použitia hmoždiniek do ostatných typov stien. Predávajúci nezaručuje pevnosť držiakov v iných typoch stien.

  Oprávnenie na záruku el. vykurovacích tyčí zaniká, v prípade, že vyhrievacia časť el. vykurovacej tyče nebola po celú dobu prevádzky v celej svojej dĺžke ponorená vo vykurovacom médiu.

 7. Predávaný tovar musí byť využívaný len k účelu, k akému je určený.